Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží nabízeném v internetovém obchodě www.taberna.cz a blíže upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Nurag v.o.s., IČ: 03589901, DIČ: CZ03589901, Sečská 1846/1, 100 00, Praha 10, zapsaná v OR spisová značka A 76853 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) a kupujícím.

Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se vedle těchto obchodních podmínek řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Uzavření kupní smlouvy

Kupující může zboží objednat:

 • v internetovém obchodě na www.taberna.cz nebo www.eobchodvinem.cz
 • e-mailem na adrese objednavky@taberna.cz

Nabídka zboží je platná ke dni podání objednávky.
Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu objednávku na jeho e-mailovou adresu.
Kupující může svou objednávku bez jakékoli sankce zrušit do okamžiku, než mu dojde její potvrzení ze strany prodávajícího a to e-mailem na adrese objednavky@taberna.cz nebo na telefonním čísle +420 777 303 130.

Platební podmínky

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.taberna.cz jsou konečné a platné ke dni podání objednávky. Prodávající není plátcem DPH. Při dodání zboží prostřednictvím Uloženka s.r.o., České pošty nebo prostřednictvím Messenger, a.s. se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu a to:

 • při platbě převodem na účet částku 40,- Kč za každý balík (Uloženka)
 • při platbě převodem na účet částku 55,- Kč za každý balík (Uloženka DPD-ČR)
 • při platbě převodem na účet částku 105,- Kč za každý balík (Uloženka DPD-SK)
 • při platbě převodem na účet částku od 120,- Kč za doručení prostřednictvím Messenger, a.s. po Praze a od 145,- Kč za doručení prostřednictvím Messenger, a.s. mimo Prahu.
 • při platbě převodem na účet částku 120,- Kč za každý balík (Česká pošta, max. 3 lahve)
 • v případě dobírky se cena za každý balík zvyšuje o částku 40,- Kč za balík v případě dopravy prostřednictvím Messenger, a.s. a České pošty.
 • v případě dobírky se cana za každý balík zvyšuje o 15,- Kč v případě využití Uloženky a Uloženky DPD-ČR, respektice o 25,- Kč v případě využití Uloženky DPD-SK.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou v běžné výši a prodávající z nich nemá žádný prospěch.

Kupní cenu je možné zaplatit:

 • dobírkou, je-li zboží dodáváno Uloženkou s.r.o., Českou poštou nebo Messenger, a.s.
 • v hotovosti při osobním odběru
 • převodem na účet číslo 2400704209 / 2010 (při tomto způsobu placení uveďte prosím jako variabilní symbol Vaší platby číslo své objednávky)

Je-li celková cena objednaného zboží vyšší než 5000,- Kč, lze kupní cenu uhradit pouze převodem na účet.

Dodání zboží

Zboží je možné dodat podle volby kupujícího některým z následujících způsobů:

 • prostřednictvím Uloženky s.r.o. na zvolenou adresu výdejního místa sítě Uloženka
 • Prostřednictvím České pošty na adresu určenou kupujícím
 • prostřednictvím kurýrní společnosti Messenger, a.s. na adresu určenou kupujícím
 • v provozovně prodávajícího na adrese Koněvova 3, Praha 3, 130 00 (bližší údaje o této provozovně naleznete v sekci „kontakty“), kde jej kupující převezme (dále jen „osobní odběr“)

Zboží bude předáno přepravci do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je kupní cena placena převodem na účet prodávajícího, běží tato lhůta ode dne, kdy bude platba připsána na účet kupujícího. Prodávající vyrozumí kupujícího na jeho e-mailovou adresu o předání zboží na Uloženku s.r.o. nebo Messenger, a.s. k přepravě nebo o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nedodává nebo se podstatně zvýšila jeho cena. O tom prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí na jeho e-mailovou adresu a současně mu doporučí koupi jiného zboží, které bude svou povahou nejbližší tomu, které bylo původně objednáno. Pokud kupující v tomto případě již zaplatil kupní cenu nebo její část, zavazuje se prodávající vrátit ji do pěti dnů ode dne, kdy kupujícímu došlo odstoupení od smlouvy anebo jí se souhlasem kupujícího započíst na kupní cenu nově objednaného zboží.

Pokud si kupující nepřevezme zboží, které je pro něj připraveno k osobnímu odběru do 30 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o tom, že je pro něj připraveno k osobnímu odběru, považuje se kupní smlouva za zrušenou.

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let

Na základě omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let podle zákona č. 379/2000 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nezbytné, aby společnost při výdeji objednávky kontrolovala, že je takové zboží vydáváno osobě, která dosáhla věku 18 let. 

Prodávající plní tuto zákonnou povinnost kontrolou občanského průkazu (popř. jiného dokladu, který obsahuje jméno, příjmení a datum narození, např. řidičského průkazu, pasu) při výdeji zboží na prodejně nebo prostřednictvím přepravce v případě, že je zboží doručováno na adresu uvedenou v objednávce. Nebude-li splnění věku 18 let prokázáno, považuje se kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrací společnosti Nurag. 

Bližší informace ke kontrole věku v souvislosti s omezením dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladším 18 let naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Je-li kupující spotřebitelem a byla-li kupní smlouva uzavřena za pomoci prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě či e-mailem), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zboží převzal. Kupující uplatňuje své právo odstoupit od kupní smlouvy u prodávajícího, a to písemně (dopisem zaslaným na adresu Nurag v.o.s., Sečská 1846/1, 100 00, Praha 10) nebo e-mailem na adresu objednavky@taberna.cz. Za tímto účelem lze použít tento formulář. K zachování lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí oznámení o odstoupení odeslat nejpozději v její poslední den.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu odstoupení došlo, veškeré platby, které od kupujícího obdržel. Prodávající kupujícímu vrátí i platbu za dopravu zboží kupujícímu, ledaže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, v takovém případě prodávající kupujícímu vrátí jen částku odpovídající ceně nejlevnější nabízené dopravy. Platby, které prodávající od kupujícího obdržel, vrátí stejným způsobem, jakým je přijal, ledaže kupující určí jinak. V souvislosti s vrácením těchto plateb kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající však není povinen kupujícímu přijaté platby vrátit dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží za účelem vrácení odeslal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od kupní smlouvy odstoupil. Kupující vrátí zboží prodávajícímu v jeho provozovně (na adrese Koněvova 3, 130 00 Praha 3; kupující se tímto zdvořile žádá, aby prodávajícímu s dostatečným předstihem sdělil, kdy jej v provozovně navštíví), nebo mu jej zašle poštou na tutéž adresu. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, pokud je zboží nejpozději v její poslední den kupujícímu předáno v jeho provozovně nebo mu je zasláno poštou. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, odpovídá pouze za takové snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud je jejím předmětem zboží dodávané v uzavřeném obalu a které kupující z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů jej již není možné vrátit.

Práva z vadného plnění

Je-li kupující spotřebitelem, má vedle práv dle § 2099 až § 2112 občanského zákoníku rovněž práva dle § 2161 až 2174 téhož zákona.

Je-li kupující podnikatelem, který při uzavření kupní smlouvy jednal jako takový, má práva dle § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

Výňatky z občanského zákoníku naleznete zde.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho provozovně na adrese Koněvova 3, Praha 3, 130 00 (hodlá-li kupující uplatnit svá práva z vadného plnění u prodávajícího osobně, zdvořile se žádá, aby prodávajícímu s dostatečným předstihem sdělil, kdy jej navštíví).

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním (dále jen „shromažďování“) svých osobních údajů a to za níže stanovených podmínek. Kupující svůj souhlas dává formou registrace na www.taberna.cz nebo podáním objednávky na zboží na adrese objednavky@taberna.cz. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli písemně odvolat a prodávající pak provede likvidaci osobních údajů, které o něm shromáždil.

Prodávající shromažďuje o kupujícím následující informace: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození. To vše pouze za účelem prodeje zboží kupujícímu v internetovém obchodě www.taberna.cz. Údaj o e-mailové adrese může také sloužit pro zasílání obchodních sdělení. Údaj o datu narození je nezbytný pro splnění povinností vyplývajících pro prodávajícího z právní úpravy omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb.

Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající nebo osoba jím pověřená a při tom používá běžně dostupných prostředků výpočetní techniky s potřebným zabezpečením dat proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nejsou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou Uloženky s.r.o. nebo Messenger, a.s. a to v nezbytném rozsahu za účelem dodání zboží kupujícímu. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujícího jen po dobu trvání jeho registrace na www.taberna.cz.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které o něm prodávající shromažďuje a právo na jejich opravu.

Kupující má dále právo, zjistí-li nebo se domnívá-li se, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a dále požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující dává registrací v internetovém obchodě www.taberna.cz souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém zaslaném obchodním sdělení.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na zboží nabízeném v internetovém obchodě www.taberna.cz a uzavřením kupní smlouvy s nimi kupující vyjadřuje souhlas.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2018

Obchodní podmínky účinné do dne 1.2.2018 naleznete zde.

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme!
EN