Obchodní podmínky 2013

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží nabízeném v internetovém obchodě www.taberna.cz a blíže upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Josef Moravec, Jažlovická 1333/6, Praha 4, IČ 701 27 964, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12. listopadu 2003 u ÚMČ pro Prahu 11, č.j. 2003/01977/fyz (dále jen „prodávající“) a kupujícím.

Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se vedle těchto obchodních podmínek řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupujícím podnikatel, který vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti anebo zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupujícím spotřebitel.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující může zboží objednat:

 • v internetovém obchodě na www.taberna.cz nebo www.eobchodvinem.cz
 • e-mailem na adrese objednavky@taberna.cz

Nabídka zboží je platná ke dni podání objednávky.
Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu objednávku na jeho e-mailovou adresu.
Kupující může svou objednávku bez jakékoli sankce zrušit do okamžiku, než mu dojde její potvrzení ze strany prodávajícího a to e-mailem na adrese objednavky@taberna.cz nebo na telefonním čísle +420 777 303 130.

Platební podmínky

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.taberna.cz jsou konečné a platné ke dni podání objednávky. Prodávající není plátcem DPH. Při dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím Messenger, a.s. se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu a to:

 • při platbě převodem na účet částku 109,- Kč za každý normální balík
 • při platbě převodem na účet částku 149,- Kč za každý obchodní balík
 • při platbě převodem na účet částku od 120,- Kč za doručení prostřednictvím Messenger, a.s. po Praze a od 145,- Kč za doručení prostřednictvím Messenger, a.s. mimo Prahu.
 • v případě dobírky se k ceně za každý balík připočte částka 40,- Kč za balík

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou v běžné výši a prodávající z nich nemá žádný prospěch.

Kupní cenu je možné zaplatit:

 • dobírkou, je-li zboží dodáváno Českou poštou, s.p.
 • v hotovosti při osobním odběru
 • převodem na účet číslo 670100-2207337494/6210 (při tomto způsobu placení uveďte prosím jako variabilní symbol Vaší platby číslo své objednávky)

Je-li celková cena objednaného zboží vyšší než 5000,- Kč, akceptujeme pouze platbu převodem na účet.

Dodání zboží

Zboží je možné dodat podle volby kupujícího některým z následujících způsobů:

 • prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu určenou kupujícím
 • prostřednictvím kurýrní firmy Messenger, a.s. na adresu určenou kupujícím
 • v provozovně prodávajícího na adrese Kamenická 29, Praha 7, 170 00 (bližší údaje o této provozovně naleznete v sekci „kontakty“), kde jej kupující převezme (dále jen „osobní odběr“)

Zboží bude předáno přepravci do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je kupní cena placena převodem na účet prodávajícího, běží tato lhůta ode dne, kdy bude platba připsána na účet kupujícího. Prodávající vyrozumí kupujícího na jeho e-mailovou adresu o předání zboží České poště, s.p. k přepravě nebo o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nedodává nebo se podstatně zvýšila jeho cena. O tom prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí na jeho e-mailovou adresu a současně mu doporučí koupi jiného zboží, které bude svou povahou nejbližší tomu, které bylo původně objednáno. Pokud kupující v tomto případě již zaplatil kupní cenu nebo její část, zavazuje se prodávající vrátit ji do pěti dnů ode dne, kdy kupujícímu došlo odstoupení od smlouvy anebo jí se souhlasem kupujícího započíst na kupní cenu nově objednaného zboží.

Pokud si kupující nepřevezme zboží, které je pro něj připraveno k osobnímu odběru do 30 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o tom, že je pro něj připraveno k osobnímu odběru, považuje se kupní smlouva za zrušenou.

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující pravidla.

Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek prostřednictvím České pošty, s.p., bude na zásilce, ve které je obsaženo, uvedeno datum narození kupujícího. Pracovník České pošty, s.p. zásilku předá adresátovy jen v případě, že mu tento prokáže (např. občanským průkazem nebo jiným dokladem, který obsahuje jméno, příjmení a datum narození), že údaj o věku kupujícího odpovídá skutečnosti. Nebude-li takto prokázán dostatečný věk kupujícího, považuje se kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu.

Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek formou osobního odběru, zavazuje se kupující na požádání prokázat prodávajícímu či jím zmocněné osobě, že je osobou starší 18 let.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě či e-mailem). Odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě doručit prodávajícímu. Kupující má v tomto případě povinnost prodávajícímu převzaté zboží vrátit a to osobně do jeho provozovny, na adrese Kamenická 29, Praha 7, 170 00 anebo poštou na tutéž adresu, přičemž však zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené, viditelně opotřebené nebo v případě, že půjde o potraviny, nápoje či tabákové výrobky, jejichž obal byl porušen takovým způsobem, že je nebude možné znovu prodat, uplatní prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a to formou započtení. Na kupní cenu, jejíž součástí jsou pro účely úpravy odstoupení od smlouvy spotřebitelem i náklady prodávajícího na dopravu zboží kupujícímu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající dále započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vracením zboží (náklady na přepravu).

Kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu do 30 dnů ode dne, kdy mu došlo odstoupení od smlouvy a to v hotovosti v provozovně prodávajícího, složenkou anebo převodem na bankovní účet, který kupující uvede.

Rozpor s kupní smlouvou a záruka

Je-li kupující spotřebitelem, pak se shoda s kupní smlouvou a odpovědnost prodávajícího za vady zboží řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Výňatky z těchto předpisů naleznete zde.

Práva vyplývající z rozporu s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího, na adrese Kamenická 29, Praha 7, 170 00.

Je-li kupujícím podnikatel, řídí se záruka za jakost zboží zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výňatky z tohoto předpisu naleznete zde.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním (dále jen „shromažďování“) svých osobních údajů a to za níže stanovených podmínek. Kupující svůj souhlas dává formou registrace na www.taberna.cz nebo podáním objednávky na zboží na adrese objednavky@taberna.cz. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli písemně odvolat a prodávající pak provede likvidaci osobních údajů, které o něm shromáždil.

Prodávající shromažďuje o kupujícím následující informace: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození. To vše pouze za účelem prodeje zboží kupujícímu v internetovém obchodě www.taberna.cz. Údaj o e-mailové adrese může také sloužit pro zasílání obchodních sdělení. Údaj o datu narození je nezbytný pro splnění povinností vyplývajících pro prodávajícího z úpravy omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb.

Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající nebo osoba jím pověřená a při tom používá běžně dostupných prostředků výpočetní techniky s potřebným zabezpečením dat proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nejsou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou České pošty, s.p. a to v nezbytném rozsahu za účelem dodání zboží kupujícímu. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujícího jen po dobu trvání jeho registrace na www.taberna.cz.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které o něm prodávající shromažďuje a právo na jejich opravu.

Kupující má dále právo, zjistí-li nebo se domnívá-li se, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a dále požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující dává registrací v internetovém obchodě www.taberna.cz souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém zaslaném obchodním sdělení.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na zboží nabízeném v internetovém obchodě www.taberna.cz a uzavřením kupní smlouvy s nimi kupující vyjadřuje souhlas.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.10.2011

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme!
EN